Tin tức
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC

MỞ ĐẦU: Ý NGHĨA CỦA CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC


Kiểm tra chất lượng nguồn nước là một phần quan trọng việc giám sát môi trường. Khi chất lượng nước kém, nó không chỉ ảnh hưởng đời sống thủy sinh mà còn tác động đến các hệ sinh thái xung quanh.

Có nhiều thông số ảnh hưởng đến chất lượng nước trong môi trường. Các tính chất này có thể là lý tính, hóa tính hoặc các yếu tố sinh học. Tính chất vật lý của chất lượng nước bao gồm nhiệt độ và độ đục. Đặc tính hóa học liên quan đến các thông số như độ pH và oxy hòa tan. Các chỉ số sinh học của chất lượng nước bao gồm tảo và thực vật phù du. Các tham số này có liên quan không chỉ đến việc nghiên cứu nước trong tự nhiên như đại dương, song hồ mà còn trong các công trình ngầm và trong xử lý nước công nghiệp.

Giám sát chất lượng nước có thể giúp các nhà nghiên cứu dự đoán và học hỏi từ trong môi trường tự nhiên và xác định tác động của con người đến một hệ sinh thái. Những nỗ lực giám sát đo lường cũng có thể hỗ trợ trong dự án phục hồi hoặc đảm bảo tiêu chuẩn môi trường được đáp ứng.